Algemene leveringsvoorwaarden

 

 

 

 
Algemene leveringsvoorwaarden van Theegroothandel De Theemuts, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17190424

 

 
 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Theemuts zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de u als klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de klant deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de klant geen gebruik te maken van deze site. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door De Theemuts worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Theemuts worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Theemuts ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

 

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

 

Alle aanbiedingen van De Theemuts zijn vrijblijvend en De Theemuts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door De Theemuts. De Theemuts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Theemuts dit mee via e-mail, zo spoedig mogelijk na schriftelijke digitale ontvangst van de bestelling.

 

 

 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De Theemuts biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling per telebankieren, verzending onder rembours of contant bij afhalen in Sint Anthonis. Indien De Theemuts een factuur zendt voor verkochte zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden is de contractspartij (klant) gehouden, tenzij anders overeengekomen, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

De Theemuts beslist of er een factuur gezonden wordt. Indien er geen goedkeuring plaatsvindt zal er eerst via email of telefonisch contact opgenomen worden om een andere betaalwijze overeen te komen. Wordt betaling per factuur niet gehonoreerd dan betekent dat niet dat koper niet meer is verplicht tot afname. Na het akkoord op de website is een bestelling definitief. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de contractspartij aan De Theemuts zonder dat de nadere ingebrekestelling is vereist, wettelijke rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 300,- per factuur.

Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens De Theemuts niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de contractspartij een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft De Theemuts het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van De Theemuts op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan De Theemuts zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Theemuts.

 

 

 

Artikel 4: Levering

 

De Theemuts hanteert een maximale levertermijn van 14 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 14 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door De Theemuts opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de contractspartij. De Theemuts is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen, of om hoge transportkosten te voorkomen, deelleveringen te weigeren. Dit echter in schriftelijk overleg met contractspartij.

 

 

 

Artikel 5: Bezorging

 

De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten. De Theemuts neemt een gedeelte van de verzendkosten voor haar rekening. De verzendkosten bedragen € 6,25 per zending tot een gewicht van 10 kilogram inclusief het gewicht van de verpakking binnen Nederland. Voor zendingen boven 10 kilogram gelden de PostNL tarieven welke bij De Theemuts opvraagbaar zijn.

 

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt De Theemuts het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt De Theemuts zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. De Theemuts houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.

Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is De Theemuts gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van De Theemuts zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover De Theemuts de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden. Zolang het eigendom van de door De Theemuts verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van De Theemuts verplicht de polis ter inzage aan De Theemuts verplicht ter inzage aan De Theemuts te verstrekken.

 

 

 

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Theemuts geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Theemuts garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

 

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

 

De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij De Theemuts daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen via bestelling@theemuts.info. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de contractspartij te wijten is of anderszins voor rekening van de contractspartij en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening van de contractspartij laten herstellen/vervangen. Op de door De Theemuts geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor De Theemuts. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door De Theemuts kunnen worden uitgesloten.

 

 

 

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en De Theemuts dan wel tussen De Theemuts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en De Theemuts, is De Theemuts niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door De Theemuts.

 

 

 

Artikel 10: Persoonsgegevens

 

De Theemuts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. De Theemuts zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

 

 

 

Artikel 11: Overmacht

 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Theemuts ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Theemuts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Theemuts kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

 

Artikel 12: Diversen

 

Indien de contractspartij aan De Theemuts schriftelijk opgave doet van een adres, is De Theemuts gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan De Theemuts schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door De Theemuts gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Theemuts  deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Theemuts in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Theemuts vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De Theemuts is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.